Raumalla


Nepsylasten ja -nuorten perheiden vertaistukiryhmä Raumalla

Vertaistukiryhmä on tarkoitettu kaikille, joiden perheessä tai lähipiirissä on nepsy-lapsia/nuoria. Jaamme yhdessä nepsy-arjen iloja ja suruja. Ryhmään voi osallistua millä kokoonpanolla vain: yksin, kaksin tai nepsy-lapsen ja/tai sisarusten kanssa. K o k o o n n u m m e   j o k a   t o i n e n   v i i k k o   s ä ä n n ö l l i s e s t i   li i k k u m a a n   y h d e s s ä .   N ä i h i n   t a p a a m i s i i n   e i   t a r v i t s e   i l m o i t t a u t u a   –   r i i t t ä ä   k u n   t u l e t t e   p a i k a l l e   : )

E r i k o i s k e r t o i h i n   p y y d ä m m e   i l m o i t t a u t u m a a n   e t u k ä t e e n !

M a a n a n t a i n a   2 7 . 1 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !           V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !  E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .  T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

M a a n a n t a i n a   1 0 . 2 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                     V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !    E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .   T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

S u n n u n t a i n a   1 6 . 2 .   k l o   1 5 : 3 0   K e i l a a m a a n !                     M e n n ä ä n   y h d e s s ä   R a u m a n   k e i l a h a l l i i n   ( V a l t a k a t u   1 5 )   v i e t t ä m ä ä n   m u k a v a   i l t a p ä i v ä   : )           O m a k u s t a n t e i n e n ,   8 ¬ / k e i l a i l i j a   ( s i s .   r a t a m a k s u n ,   k e n k ä v u o k r a n ,   p i e n t ä   n a p o s t e l t a v a a   j a  m e h u a )

S I T O V A T   i l m o i t t a u t u m i s e t   t e k s t i v i e s t i l l ä   0 5 0   4 9 1   3 6 3 8 / M i i a   j a   m a k s u t   t i l i l l e   F I 1 1   1 5 9 0          3 5 0 0   5 0 6 6   9 4   ( N o r d e a n   t i l i !   H u o m i o i t h a n ,   e t t ä   m a k s u n   n ä k y m i n e n   t o i s e s s a   p a n k i s s a   v a a t i i  m u u t a m a n   p a n k k i p ä i v ä n   –   m a k s a   s i i s   a j o i s s a ! ! )   V I I M E I S T Ä Ä N   P E   3 . 2 .

M a a n a n t a i n a   2 4 . 2 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                      V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !                 E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .   T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

L a u a n t a i n a   7 . 3 .   R e t k i   H i i t t e e n h a r j u l l e   H a r j a v a l t a a n                      M e n n ä ä n   k i m p p a k y y d e i l l ä   v a r m a n   l u m e n   l u o   H i i t t e e n h a r j u l l e   H a r j a v a l t a a n   n a u t t i m a a n         p u l k k a m ä e s t ä   j a   n u o t i o n  l ä m m ö s t ä .   O m a t   e v ä ä t   m u k a a n !   L ä h t ö   R a u m a l t a   k o h t i  H i i t t e e n h a r j u a   k l o   1 3 : 0 0 .   I l m o i t t a u t u m i n e n   r e t k e l l e   v i i m e i s t ä ä n   s u   1 . 3 .   t e k s t i v i e s t i l l ä            M i i a l l e   0 5 0   4 9 1   3 6 3 8 .

M a a n a n t a i n a   9 . 3 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                       V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !                 E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .   T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u  8 .

P e r j a n t a i n a   2 0 . 3 .   Y h d e s s ä   u i m a h a l l i i n !    Y k s i t y i s s a u n a   v a r a t t u n a   k l o   1 7 – 1 9 .   A v u s t a j a   a v u s t a j a k o r t i l l a   i l m a i s e k s i ,   m u u t   u i m a h a l l i n    h i n n a s t o n   m u k a i n e n   m a k s u   u i m a h a l l i i n .     E n n a k k o i l m o i t t a u t u m i n e n   A n n e l l e   v i e s t i l l ä   0 4 4   5 3 1 5   0 5 5   p e   1 3 . 3 .   m e n n e s s ä !

M a a n a n t a i n a   2 3 . 3 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                     V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !                E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .   T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

M a a n a n t a i n a   6 . 4 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                     V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !                 E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .   T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

T i i s t a i n a   1 4 . 4 .   Y h d e s s ä   u i m a h a l l i i n !             Y k s i t y i s s a u n a   v a r a t t u n a   k l o   1 7 – 1 9 .   A v u s t a j a   a v u s t a j a k o r t i l l a   i l m a i s e k s i ,   m u u t   u i m a h a l l i n  h i n n a s t o n   m u k a i n e n   m a k s u   u i m a h a l l i i n .

E n n a k k o i l m o i t t a u t u m i n e n   A n n e l l e   v i e s t i l l ä   0 4 4   5 3 1 5   0 5 5   t i   7 . 4 .   m e n n e s s ä !

M a a n a n t a i n a   2 0 . 4 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                       V a n h e m p i e n   j a   l a s t e n   h a u s k a a   y h d e s s ä o l o a   l i i k k u e n   –   m y ö s   s i s a r u k s e t   t e r v e t u l o a !                 E r i t y i s l i i k u n n a n o h j a a j a   p a i k a l l a .   T e r v e y d e n h u o l l o n   o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

M a a n a n t a i n a   4 . 5 .   k l o   1 6 : 3 0 – 1 7 : 3 0   L i i k k u m a a n   y h d e s s ä !                      V a p p u b i l e e t !   N y y t t ä r i t   j a   v a p p u i s t a ,   l i i k u n n a l i s t a   o h j e l m a a   k o k o   p e r h e e l l e .   T e r v e y d e n h u o l l o n             o p p i l a i t o k s e n   s a l i ,   S t e n i u k s e n k a t u   8 .

P e r j a n t a i n a   1 5 . 5 .   L e f f a a n   h y v ä s s ä   s e u r a s s a !           L e f f a a n   y k s i t y i s n ä y t ö k s e e n   –   v a i n   m e i l l e !   E l o k u v a t e a t t a r i   I s o – H a n n u s s a .                         K a t s o t t a v a s t a         l e f f a s t a   ä ä n e s t e t ä ä n   m y ö h e m m i n .   S e u r a a   i l m o i t t e l u a   F a c e b o o k i s s a   j a   W h a t s a p p i s s a    l ä h e m p ä n ä   t a r k e m p i a   t i e t o j a   v a r t e n !

S u n n u n t a i n a   1 4 . 6 .   K E V Ä Ä N   P Ä Ä T Ö S R E T K I   R E I L A A N      R e t k i   R e i l a a n   R e i d u n   k y l ä s a u n a l l e .   S a u n a n   o s o i t e   o n   T ä p ö n t i e   2 7 .                       S a u n a m a k s u   2 ¬ / p e r h e .      S a u n o m i s t a   j a   u i m i s t a   k l o   1 5 – 1 7 ,   s e n   j ä l k e e n   g r i l l a i l u a ,   p e l a i l u a   j a   r e n t o a   y h d e s s ä   o l o a !         L ä h t ö   R a u m a l t a   k o h t i   R e i l a a   k l o   1 4 : 3 0   k i m p p a k y y d e i n

E n n a k k o i l m o i t t a u t u m i n e n   M i i a l l e   v i e s t i l l ä   0 5 0   4 9 1   3 6 3 8   p e   5 . 6 .   m e n n e s s ä !

M U U T O K S E T   M A H D O L L I S I A !

S e u r a a   W h a t s a p p – r y h m ä n   i l m o i t u k s i a   j a   F a c e b o o k – r y h m ä ä ! !

L i s ä t i e d o t   j a   l i i t t y m i n e n   W h a t s a p p – r y h m ä ä n :

A n n e   L a m m i n e n   0 4 4   5 3 1 5   0 5 5

M i i a   J ä r v e n p ä ä   0 5 0   4 9 1   3 6 3 8

L i i t y   m y ö s   F a c e b o o k – r y h m ä ä n :   N e p s y l a s t e n   v e r t a i s t u k i r y h m ä

T e r v e t u l o a   m u k a a n ! !